Οδηγός Αλλεργιογόνα

Η Ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την επισήμανση των τροφίμων περιλαμβάνει

 • Γενικούς κανόνες για την επισήμανση των τροφίμων (οριζόντια νομοθεσία)
 • Κανόνες για συγκεκριμένες κατηγορίες τροφίμων π.χ ελαιόλαδο, σοκολάτα (κάθετη νομοθεσία)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

H νέα Eνωσιακή νομοθεσία για την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές

Από την 13η Δεκεμβρίου 2014 θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά η νέα νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές η οποία ενοποιεί τις ανωτέρω δύο Οδηγίες (2000/13/ΕΚ & 90/496/ΕΟΚ) σε μια νομοθεσία, τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, με τον οποίο θεσπίζονται οι γενικές αρχές, οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις που διέπουν τις πληροφορίες για τα τρόφιμα και ειδικότερα η γενική και διατροφική επισήμανση.

Βασικότερες αλλαγές με βάση το νέο κανονισμό της Ένωσης :

 • Αποσαφήνιση των ευθυνών σχετικά με την επισήμανση των τροφίμων
 • Αναγνωσιμότητα των ετικετών (ελάχιστο μέγεθος γραμματοσειράς)
 • Έμφαση των αλλεργιογόνων συστατικών στον κατάλογο συστατικών
 • Πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα συστατικά στα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα
 • Αποσαφήνιση των κανόνων που ισχύουν όσον αφορά στην επισήμανση της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης
 • Υποχρεωτική διατροφική δήλωση για όλα τα προσυσκευασμένα τρόφιμα (με εξαιρέσεις για ορισμένες κατηγορίες τροφίμων)
 • Καθορισμός των διατροφικών στοιχείων που θα συμπεριληφθούν στην υποχρεωτική διατροφική δήλωση
 • Καθορισμός κριτηρίων για την πρόσθετη εθελοντική αναγραφή των διατροφικών στοιχείων στο μπροστινό μέρος της ετικέτας.
 • Αποσαφήνιση των απαιτήσεων σχετικά με την παροχή πληροφοριών για την εξ αποστάσεως πώληση

Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κατεβάστε τη σχετική Ενωσιακή νομοθεσία από τους παρακάτω συνδέσμους:

Κανονισμός αριθ. (ΕΚ) 1169/2011

Questions and Answers on the application of the Regulation (EU) N° 1169/2011 on the provision of food information to consumers

Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Guidance document for competent authorities, tolerances for the control of compliance of nutrient values declared on a label with EU legislation

Guidance document for competent authorities, methods of analysis for the determination of the fibre content declared on a label for the control of compliance with EU legislation

Εγκύκλιος αριθ. πρωτ. 20303/22-12-2014 για την επισήμανση των ουσιών ή προϊόντων που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες στα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα.

Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των Καν. (ΕΕ)1169/2011 & Καν. (ΕΕ)1379/2013 για την επισήμανση των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Επισήμανση κρέατος, παρασκευασμάτων κρέατος και προϊόντων με βάση το κρέας σύμφωνα με την Ενωσιακή και Εθνική νομοθεσία.

Ισχυρισμοί Διατροφής του Παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΚ) αιρθμ. 1924/2006 που αφορούν στα σάκχαρα.

Ημερομηνία τελ. αναθεώρησης 23.10.2015

Phone: 2610 274047
Αράτου 21, Πάτρα