Σχετικά με την νέα ΠΟΛ.1195/2018

Σχετικά με την νέα ΠΟΛ.1195/2018

Διευκρινίσεις για την ΠΟΛ.1195

1.1. Από το Άρθρο 1, προκύπτει η υποχρέωση των επιχειρήσεων πρατηρίων καυσίμων,

πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και προμηθευτών υγραερίου ή φυσικού αερίου για

πρατήρια, να αναβαθμίσουν ή να ρυθμίσουν τα λογισμικά υποστήριξης των ΕΑΦΔΣΣ

που χρησιμοποιούν, μέχρι τις 15-12-2018 έτσι ώστε από αυτή την ημερομηνία και

μετά να αποστέλλουν αρχεία _s.txt στον server της ΑΑΔΕ.

2.2. Δεν ορίζεται η υποχρέωση αναβάθμισης των εγκατεστημένων ΕΑΦΔΣΣ. Η

συγκεκριμένη αναβάθμιση, παραμένει στην διακριτική ευχέρεια των χρηστών των

εγκατεστημένων ΕΑΦΔΣΣ.

3.3. Ορίζεται η υποχρέωση των εμπορικών εφαρμογών (όταν τα παραστατικά που

εκδίδουν, σημαίνονται από ΕΑΦΔΣΣ) να εκτυπώνουν στο παραστατικό ή να

αποστέλλουν στα λογισμικά υποστήριξης των ΕΑΦΔΣΣ, τα δεδομένα των 22 πρώτων

πεδίων του αρχείου e.txt. Αναφέρεται μάλιστα, ότι δεν θα επιτρέπεται η περαιτέρω

χρήση της εμπορικής εφαρμογής, αν δεν καλύπτεται αυτή η προδιαγραφή.

4.4. Από το Άρθρο 3 (παράγραφοι 1 και 4), προκύπτει ρητά ότι από την 1-11-2018, το

ρολόι των ΦΗΜ πρέπει να δείχνει την πραγματική ώρα.

Προσοχή: Δεν αναφέρεται στην ΠΟΛ, κάποια απόκλιση που θεωρείται

αποδεκτή.

5.5. Η απόκλιση ρολογιού ΦΗΜ από την πραγματική ώρα, θεωρείται παράβαση και

επιβάλλεται πρόστιμο στον κάτοχο του ΦΗΜ, ύψους 500 € (βάσει του ν.4174/2013,

άρθρο 54, περίπτωση ια. «λειτουργία ΦΗΜ με μη εγκεκριμένες προδιαγραφές»).

6.6. Ορίζονται δύο εναλλακτικές μέθοδοι, που μπορεί να επιλέξει ο κάτοχος ΦΗΜ, ώστε

να διατηρεί σωστή ώρα στον ΦΗΜ.

– Μέσω επιτόπιας επέμβασης (εξουσιοδοτημένου τεχνικού) στον ΦΗΜ.

– Μέσω αυτόματου συγχρονισμού του ΦΗΜ με το ρολόι του server της ΑΑΔΕ, μόνο

κατόπιν επιτυχούς επικοινωνίας με τον server της ΑΑΔΕ.

Προσοχή : Η ΠΟΛ.1166/2018, στο Παράτημα Α, ορίζει ποια θεωρείται ανεπιτυχής

επικοινωνία και ποια επιτυχής.

«Σε περίπτωση που όλα είναι εντάξει, το πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ απαντάει

με την ένδειξη ΟΚ και επιβεβαιώνει έτσι την επιτυχή ολοκλήρωση του S.TXT

αρχείου»

«Η επιστροφή λαθών (ERR 1-4) από το πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ ολοκληρώνει

ανεπιτυχώς την επικοινωνία, καθιστώντας μη αποδεκτή την διαβίβαση του αρχείου

S.TXT. Επίσης, κάθε άλλη απάντηση από το πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ θεωρείται

επίσης λάθος…»

7.7. Τέλος, το Άρθρο 3 (παράγραφος 3) ορίζει ότι από την 1-11-2018, πρέπει να

εισάγονται στις παραμέτρους των ΦΗΜ, το AES Key κάθε ΦΗΜ και το URL αποστολής

στην ΑΑΔΕ, εντός 10 ημερών από την υποβολή της δήλωσης έναρξης χρήσης ΦΗΜ.

Προσοχή: Δεν αναφέρεται η υποχρέωση δοκιμαστικής αποστολής στον server

της ΑΑΔΕ, μετά την εισαγωγή του URL και του AES Key στους ΦΗΜ.

Phone: 2610 274047
Αράτου 21, Πάτρα