Συχνές Ερωτήσεις

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ

Πρέπει να έχω την Πινακίδα του Καταστήματος μου γραμμένη στα Ελληνικά;

ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡ. 1 ΝΟΜΟΣ 2946/2001

 1. Οι επιγραφές με τις οποίες προσδιορίζεται η θέση, η διεύθυνση, η ιδιότητα ή η επαγγελματική δραστηριότητα φυσικού προσώπου, ή η επωνυμία και το αντικείμενο δραστηριότητας, ενώσεως φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου γράφονται υποχρεωτικώς στην ελληνική γλώσσα. Επιτρέπεται επιπρόσθετη αναγραφή της επιγραφής σε άλλη γλώσσα με μικρότερα στοιχεία.

Ποιο είναι το σωστό βάρος που πρέπει να έχουν οι δίσκοι Ζαχαροπλαστικής

ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡ.3 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 1388/2009

Προκειμένου για τούρτες ζαχαροπλαστικής και τούρτες παγωτού, που διατίθενται στο καταναλωτικό κοινό από ζαχαροπλαστεία, εργαστήρια ζαχαροπλαστικής κ.λπ. καταστήματα, ορίζονται τα ακόλουθα: α) Επιτρέπεται η ζύγιση και πώληση της τούρτας σε μικτό βάρος, προς τον καταναλωτή, περιοριστικά και μόνο στην περίπτωση που το συνολικό μικτό βάρος αυτής περιλαμβάνει το καθαρό βάρος του εν λόγω είδους και το βάρος της πλαστικής ή χάρτινης βάσης δίσκου τοποθέτησης (στήριξης) του γλυκού τούτου. Πέρα από την πιο πάνω περίπτωση, η ζύγιση και πώληση της τούρτας σε μικτό βάρος απαγορεύεται. β) Καθορίζουμε κατωτέρω τα ανώτατα όρια βάρους της πλαστικής ή χάρτινης βάσης (δίσκου) τοποθέτησης (στήριξης) της τούρτας:

ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥΡΤΑΣ ΒΑΡΟΣ ΒΑΣΗΣ (ΔΙΣΚΟΥ)

Μέχρι 1500 γραμμάρια Μέχρι 110 γραμμάρια

Πάνω από 1500 γραμμάρια και μέχρι 2000 γραμμάρια Μέχρι 160 γραμμάρια

Πάνω από 2000 γραμμάρια και 2500 γραμμάρια Μέχρι 200 γραμμάρια

Πάνω από 2500 γραμμάρια και 3000 γραμμάρια Μέχρι 230 γραμμάρια

Πάνω από 3000 γραμμάρια και 3500 γραμμάρια Μέχρι 250 γραμμάρια

Πάνω από 3500 γραμμάρια Μέχρι 280 γραμμάρια

Ποιο είναι το σωστό βάρος που πρέπει να έχουν τα κουτιά Ζαχαροπλαστικής που χρησιμοποιώ;

ΑΡΘΡΟ 351 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 1388/2009

Σε χαρτοκυτία που προορίζονται για την διάθεση από τους επαγγελματίες στο καταναλωτικό κοινό ειδών ζαχαροπλαστικής αρτοποιίας κ.λπ., με μικτοβαρή ζύγιση παρουσία του πελάτη και τα οποία κυκλοφορούν στο εμπόριο με τα αναφερόμενα στον παρακάτω πίνακα ενδεικτικά νούμερα, πρέπει να ανήκουν στην αναφερόμενη στον πίνακα αυτό σειρά ονομαστικών τιμών κυβισμού και να έχουν το αντίστοιχο μέγιστο βάρος που αναγράφεται απέναντι στο καθένα.

Ενδεικτικό

No. Κυβισμός σε λίτρα Μέγιστο βάρος σε γραμμάρια
2 0,9 40
3 1,5 50
4 1,8 60
6 2,5 70
8 2,9 80
10 3,9 100

Είναι απαραίτητο να έχω τιμές μπροστά από τα προϊόντα που πουλάω στο κατάστημά μου;

ΑΡΘΡΟ 71 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 1388/2009

1. Στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 38 (παράγραφος 2) του ν.δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικος» όπου θεσπίζονται ορισμένες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, σχετικά με την τοποθέτηση πινακίδων στα προϊόντα που πωλούν, επί των οποίων αναγράφονται ορισμένες ενδείξεις (τιμή, ποιότητα, προέλευση κ.λπ.), οι λιανοπωλητές είναι υποχρεωμένοι όπως σε κάθε είδος που εκθέτουν προς πώληση, τοποθετούν ή αναρτούν ή προσδένουν την πινακίδα αυτή, που θα είναι ορατή από τον καταναλωτή, στην οποία θα αναγράφονται ορισμένες ενδείξεις, σύμφωνα με τους ορισμούς των παρακάτω ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1, 2 και 3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

«Αναγραφή στην πινακίδα της τιμής πώλησης των προϊόντων, όταν αυτά πωλούνται εντός του καταστήματος ή από υπαίθριους πωλητές – Τρόπος απεικόνισης της τιμής αυτής στην πινακίδα»

Α) Η τιμή πώλησης, θα αναγράφεται υποχρεωτικά στην πινακίδα και θα αναφέρεται:
1.1 Σε τιμή ανά μονάδα μέτρησης, δηλαδή τιμή ανά λίτρο ή κυβικό μέτρο ή χιλιόγραμμο ή μέτρο ή τετραγωνικό μέτρο, κατά περίπτωση, εφόσον τα προϊόντα πωλούνται χύμα ή από ανοικτές συσκευασίες.
1.2 Σε τιμή πώλησης ανά συσκευασία, εφόσον τα προϊόντα πωλούνται σε κλειστές συσκευασίες.
Ειδικά για την περίπτωση αυτή, στην πινακίδα αναγράφεται, πέρα από την τιμή πώλησης ανά συσκευασία και η τιμή ανά μονάδα μέτρησης, κατόπιν αναγωγής της πρώτης τιμής στη δεύτερη.
Δεν είναι υποχρεωτική η αναγραφή στην πινακίδα αυτή της τιμής ανά μονάδα μέτρησης στις κατωτέρω περιπτώσεις:

α) Αν το κατάστημα λιανικής πώλησης των προϊόντων έχει εμβαδόν μέχρι 50τ.μ.

β) Αν πρόκειται για περίπτερο.

γ) Αν η ποσότητα των συσκευασμένων προϊόντων ισοδυναμεί με 1 λίτρο ή κυβικό μέτρο ή 1 χιλιόγραμμα ή 1 μέτρο ή 1 τετραγωνικό μέτρο, κατά περίπτωση.

δ) Αν πρόκειται για παγωτά βάρους μέχρι 200 γραμμάρια.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Σε ποιο συντελεστή πρέπει να τιμολογώ μια συσκευασία προσελάνης με γλυκά;

Η Ανώτατη Επιτροπή Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (ΑΕΤΑ), αρμόδια αρχή για την δασμολογική κατάταξη των αγαθών, έχει από την έναρξη εφαρμογής του ΦΠΑ στη χώρα μας, γνωμοδοτήσει ότι στην περίπτωση παράδοσης πακέτου αγαθών τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα και ανεξάρτητα το ένα του άλλου, θεωρείται ότι πραγματοποιούνται δύο παραδόσεις αγαθών, τα οποία υπάγονται στο συντελεστή που αναλογεί σε κάθε ένα αγαθό, σύμφωνα με τη δασμολογική τους κατάταξη.

Ειδικότερα με τις υπ’ αριθμό 108/2003, 162/2003  και 15/2006 γνωμοδοτήσεις της έχει αποφανθεί ότι σε περιπτώσεις που CD και DVD συνοδεύουν βιβλίο, κατατάσσονται το μεν βιβλίο σε συντελεστή 4,5%, το δε CD και DVD σε κανονικό συντελεστή 19%, ενώ με την υπ’ αριθμό 15/2001 στην περίπτωση πώλησης τροφίμου (π.χ. γλυφιτζούρι) με παιχνίδι συσκευασμένα μαζί για λιανική πώληση έχει αποφανθεί ότι τα είδη αυτά δεν μπορούν να καταταγούν στην ίδια δασμολογική κλάση και κατά συνέπεια, έστω και αν παρουσιάζονται μαζί, πρόκειται για εντελώς ξεχωριστά είδη τα οποία δεν αποτελούν συμπληρωματικά μέρη το ένα του άλλου, αλλά το καθένα εκπληρώνει ξεχωριστή λειτουργία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα και προορίζονται για διαφορετικό σκοπό (παιχνίδι – τρόφιμο). Στη συγκεκριμένη περίπτωση το τρόφιμο υπάγεται στο χαμηλό συντελεστή και το παιχνίδι στον κανονικό συντελεστή.

Έτσι στην περίπτωση πώλησης γλυκών με αντικείμενο άλλης δασμολογικής κλάσης (π.χ. πορσελάνη, καλάθι, παιχνίδι κλπ) η τιμολόγηση τους θα γίνει ξεχωριστά με τον συντελεστή ΦΠΑ που υπάγεται το καθένα.

Παράλληλα από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 19, 21 και του παραρτήματος ΙΙΙ του Ν. 2859/2000  προκύπτει ότι οι συνθέσεις που παραδίδονται σε πελάτες και οι οποίες αποτελούνται από αγαθά που υπάγονται σε διαφορετικούς συντελεστές (φρέσκα άνθη με 9% και απoξηραμένα άνθη ή ποτά με 19%), θα πρέπει να διαχωρίζονται και να επιβάλλεται σε κάθε αγαθό ο συντελεστής Φ.Π.Α. στον οποίο υπάγεται το αγαθό.

Ακόμη διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που ο διαχωρισμός δεν είναι εφικτός τότε ολόκληρη η σύνθεση υπάγεται στον συντελεστή Φ.Π.Α. 19%.

Ως προς την έκδοση των στοιχείων σημειώνονται τα εξής:
Στην Α.Λ.Π. πρέπει να διαχωρίζεται η αξία σε 9% και 19%,ενώ στα Τιμολόγια, Δ.Α. τα λοιπά είδη πέραν των λουλουδιών που ανήκουν στο συντελεστή ΦΠΑ 19% θα εξειδικεύονται κατά είδος και αξία, διαφορετικά εάν δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός, ο συντελεστής που θα χρησιμοποιείται είναι 19%.
(Σχετ. Έγγραφο 1070094/611/11-12-2000 ΦΠΑ, ΚΒΣ)

Τι είναι το μέτρο της άμεσης επιβολής προστίμου;

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 81 του Νόμου 3842/23.04.2010 προστίθεται στο ν.2523/1997 νέο άρθρο 9 Α «Επιβολή προστίμου κατά τη διάρκεια του ελέγχου». Με το άρθρο αυτό που έχει τρεις παραγράφους, θεσπίζεται για πρώτη φορά η άμεση επιτόπια έκδοση της Απόφασης Επιβολής Προστίμου (Α.Ε.Π.) για ορισμένες παραβάσεις εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας και ιδιαίτερα των διατάξεων του Κ.Β.Σ., από τους υπαλλήλους που διενεργούν τον έλεγχους.

Δείτε τους σχετιζόμενους Νόμους

Πρέπει να κόβω αποδείξεις για τα χρήματα που εισπράττω προκαταβολή

Για την είσπραξη προκαταβολών δεν προβλέπεται η έκδοση φορολογικού στοιχείου (Τιμολόγιο ή Α.Λ.Π.) πρέπει όμως εφόσον τηρούνται βιβλία Γ κατηγορίας νε εκδίδονται αθεώρητες αποδείξεις είσπραξης για την ενημέρωση του ταμείου της επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή το φορολογικό στοιχείο θα εκδοθεί «Επί Πιστώσει»

Πρέπει να κόβω παραστατικό αποστολής για τον εξοπλισμό μιας Δεξίωσης? (Ποτήρια, πάγκους, πιάτα κτλ.)

Δεν είναι απαραίτητη η έκδοση Δ.Α. για τις διακινήσεις και μεταφορές του πάγιου εξοπλισμού που είναι απαραίτητος και άμεσα συνδεδεμένος με την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας σας, προς και από τους τόπους διοργάνωσης και λοιπών εκδηλώσεων και για είδη όπως αυτά που ενδεικτικά αναφέρονται παραπάνω στο εισαγωγικό μέρος του παρόντος με τις απαραίτητες όμως προϋποθέσεις:

α. ότι χρησιμοποιούνται ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα για την διακίνηση και μεταφορά του εξοπλισμού και

β. ο ανωτέρω εξοπλισμός δεν αποτελεί αντικείμενο εμπορίας ούτε εκμίσθωσης από μόνος του από την εταιρεία σας στον παραγγέλλοντα τη δεξίωση και κατά συνέπεια δεν εισπράττετε γι’ αυτόν ιδιαίτερο τίμημα.

Δείτε τους σχετιζόμενους Νόμους

Θέλω να στείλω μια τούρτα με απόδειξη που έχω εισπράξει πριν την ημερομηνία αποστολής. Τι παραστατικό κόβω;

Όταν η αποστολή των αγαθών γίνεται σε τρίτο, με εντολή του αγοραστή, σε χρόνο μεταγενέστερο από την έκδοση της απόδειξης λιανικής πώλησης, στο δελτίο αποστολής αναγράφεται ο αριθμός της απόδειξης αυτής.

Δείτε τους σχετιζόμενους Νόμους

 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ

Μπορώ να πουλάω προϊόντα μου σε άλλες επιχειρήσεις αν δεν έχω άδεια εργαστηρίου

Όχι, δεν επιτρέπεται , είναι απαραίτητο η επιχείρηση να διαθέτει άδεια καταστήματος με εργαστήριο.

Υγειονομική Διάταξη ΑIβ 8577/1983 Άρθρο 39, 2β

Καταστήματα, στα οποία παρασκευάζονται και προσφέρονται γλυκίσματα και κάθε είδους παρασκευάσματα γάλακτος κλπ. σε καθισμένους πελάτες.

Ζαχαρολαστείο χωρίς εργαστήριο, είναι το κατάστημα, στο οποίο προσφέρονται σε καθισμένους πελάτες τα ανωτέρω αναφερόμενα είδη παρασκευαζόμενα σε άλλα νομίμως λειτουργούντα εργαστήρια ή εργοστάσια, γεγονός που θα αποδεικνύεται κάθε φορά από τα τιμολόγια πωλήσεως ή τα δελτία αποστολής.

Ποιός είναι ο απαραίτητος ρουχισμός που πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι στην παραγωγή;

Κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν λευκή ή ανοιχτόχρωμη μπλούζα, καθώς και ομοιόχρωμη ποδιά και κάλυμμα κεφαλής.

Υγειονομική Διάταξη ΑIβ 8577/1983 Άρθρο 36 παράγραφος 1

Προσωπικό

Οι απασχολούμενοι στα καταστήματα και στα εργαστήρια τροφίμων ή ποτών, ανεξαρτήτως της σχέσεως αυτών με την επιχείρηση (επιχειρηματίες ή και μέλη των οικογενειών τους, υπάλληλοι, εργάτες κλπ.), θα είναι καθαροί, θα έχουν κομμένα νύχια και περιποιημένη και καθαρή κόμη και, εφόσον διατηρούν τέτοια, γενειάδα. Κατά τη διάρκεια της εργασίας τους θα φορούν λευκή ή ανοικτόχρωμη μπλούζα, καθώς και ομοιόχρωμη ποδιά και κάλυμμα κεφαλής, αν ασχολούνται με την παρασκευή, επεξεργασία και συσκευασία τροφίμων ή ποτών. Γενικά, τα ανωτέρω άτομα θα έχουν άψογη εμφάνιση.

Μπορώ να παράγω προϊόντα για διαβητικούς;

Όχι, δεν επιτρέπεται η παραγωγή τέτοιων προϊόντων . Μπορεί να επιτραπεί μόνο μετά από πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες και υπό την εποπτεία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων.

Δείτε τη σχετική νομοθεσία

Είναι απαραίτητο να ελέγχω τις θερμοκρασίες των ψυγείων μου;

Είναι υποχρεωτικό για όλες τις επιχειρήσεις και επιπλέον πρέπει να καταγράφονται καθημερινά στα αντίστοιχα αρχεία, διότι αποτελεί αντικείμενο ελέγχου από τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες.  Είναι ένας από τους φακέλους που υποχρεούται να τηρεί κάθε επιχείρηση όπως αναφέρθηκε παραπάνω και περιέχει πίνακες με τις θερμοκρασίες των ψυκτικών μηχανημάτων.

Δείτε τη σχετική νομοθεσία

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Τι είναι το ΛΑΕΚ;

Εργοδοτική εισφορά 0,24% που καθορίστηκε με το άρθρο 14 του Ν. 2224/94 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 2336/95, καταβάλλεται υπέρ του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.) που συστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2434/96. Η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους εργοδότες συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., για τους ασφαλισμένους που υπάγονται έστω και σε ένα κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ, συνεισπράττεται με τις υπέρ ΙΚΑ εισφορές και υπολογίζεται επί των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του ΙΚΑ.

Οι πόροι του ΛΑΕΚ που αποδίδονται στις επιχειρήσεις και αφορούν την επαγγελματική κατάρτιση δε λογίζονται ως έσοδα και απαλλάσσονται από κάθε φορολογική επιβάρυνση (παρ.5 του αρθρ.1 του Ν.2434/96).
 Η Επιτροπή Διαχείρισης του ΛΑΕΚ καταρτίζει ετήσια προγράμματα διάθεσης και διαχείρισης των πόρων του ΕΛΠΕΚΕ (0,24% του Λογαριασμού) που αφορά τα προγράμματα κατάρτισης του προσωπικού των δικαιούχων.

Πως μπορώ να πάρω μαθητές-ζαχαροπλάστες για πρακτική στο εργαστήριο μου και τι υποχρεώσεις θα έχω;

Με την ολοκλήρωση των σπουδών και πριν τη λήψη του πτυχίου ο σπουδαστής κάνει την πρακτική άσκηση.

Υπογράφεται η σύμβαση μαθητείας με τη σχολή ,σύμφωνα με την οποία η επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση, δια των υπευθύνων υπαλλήλων της, να μεταδώσει προς τον μαθητευόμενο, για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται, τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες για την άσκηση του επαγγέλματος του.

Αποζημίωση πρακτικά ασκούμενου

Για τον ιδιωτικό τομέα η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται στο 80% του ισχύοντος Ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.)

Ασφάλιση κατά την πρακτική άσκηση

Στη διάρκεια της Πρακτικής άσκησής του ο σπουδαστής ασφαλίζεται μόνο κατά επαγγελματικού κινδύνου. Η ασφαλιστική αυτή εισφορά ανέρχεται στο 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης όπως διαμορφώνεται κάθε φορά και καταβάλλεται υποχρεωτικά από τον εργοδότη.

Ο εργοδότης πρέπει να απευθύνεται στο ΙΚΑ και να ενημερώνεται κάθε εξάμηνο γι’ αυτή την αλλαγή.

Στους σπουδαστές που κάνουν Πρακτική Άσκηση δεν δίδονται δώρα και επίδομα κανονικής Άδειας και δεν αποκτάται δικαίωμα συνταξιοδοτικής κάλυψης.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις πρακτικά ασκούμενου σπουδαστή

Ο ασκούμενος στο χώρο εργασίας υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης ή της Υπηρεσίας, τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας καθώς και ότι άλλο ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης ή Υπηρεσίας. Αυθαίρετες απουσίες ή παράβαση των κανονισμών του εργασιακού κώδικα μπορούν να οδηγήσουν στη διακοπή της απασχόλησης.

Κατά τη διάρκεια της εξάμηνης πρακτικής άσκησης ο ασκούμενος σπουδαστής μπορεί για σοβαρούς λόγους ν’ απουσιάσει δικαιολογημένα για 5 εργάσιμες ημέρες συνολικά.

Κατά την έναρξη της πρακτικής άσκησης υπογράφεται η ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ και κατατίθεται στον ΟΑΕΔ εντός οκτώ ημερών και παράλληλα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ το οποίο κατατίθεται στην Επιθεώρηση Εργασίας.
Οι εργοδότες ΔΕΝ απαιτείται να καταγράφουν τους εργαζόμενους με πρακτική άσκηση στο Βιβλίο Νεοπροσλαμβανομένων  (Εγκύκλιος ΙΚΑ 95/2004)

Πρέπει να θεωρήσω βιβλίο κίνησης οδηγού για το αυτοκίνητο της επιχείρησής μου;

Όσοι έχουν επιχείρηση η οποία έχει φορτηγό (είτε Φ. Ι. Χ., είτε Φ. Δ. Χ.) ή έχουν ταξί ή πούλμαν πρέπει να εφοδιάζουν κάθε όχημα με ένα «Βιβλίο Δρομολογίων» το οποίο θα το τηρεί ο οδηγός του.
Το βιβλίο αυτό είναι θεωρημένο από την Επιθεώρηση Εργασίας και ο αριθμός των σελίδων του πρέπει να επαρκεί για απασχόληση τουλάχιστον τριών μηνών.

Ο ρόλος του ειδικού αυτού βιβλίου είναι ο εξής:
Πριν από κάθε δρομολόγιο ο οδηγός του οχήματος πρέπει να συμπληρώνει στοιχεία όπως ώρα εκκίνησης, τόπο προορισμού, είδος φορτίου κ.τ.λ. Όταν γυρίσει από το δρομολόγιο την ώρα επιστροφής. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να ελέγχονται τα αυθαίρετα ωράρια (ή καλύτερα τα …. επικίνδυνα ωράρια !!!) των διάφορων οδηγών οχημάτων. Έτσι εάν Υπηρεσία Ελέγχου σταματήσει ένα όχημα στον δρόμο και κατά τον έλεγχο του βιβλίου αυτού διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που γράφει δεν είναι αληθινά ή τέλος πάντων τα ωράρια που αναγράφονται θεωρηθούν επικίνδυνα τότε εμφανίζεται η γνωστή μας λέξη … « πρόστιμο» !!!.
Λογικά σημαίνει ότι όποιος οδηγεί τέτοιο όχημα πρέπει και να συμπληρώνει το ειδικό αυτό βιβλίο. Αυτό συνέβαινε πριν τον Ν. 3144/2003 παρ.8 άρθρο 21, αφού με τον εν λόγω Νόμο εμφανίσθηκαν και απαλλαγές στην τήρηση του εν λόγω βιβλίου:
Αναλυτικότερα απαλλάσσονται στην υποχρέωση αυτή εάν οι οδηγοί είναι:
α) οι ιδιοκτήτες των οχημάτων αυτών, οι συνιδιοκτήτες τους, και τα μέλη της οικογένειάς αυτών.
β) εργαζόμενοι που έχουν προσληφθεί ή απασχολούνται στον εργοδότη όχι με την ειδικότητα του οδηγού, αλλά με ειδικότητα άλλη, η άσκηση του έργου της οποίας υποβοηθείται από την οδήγηση φορτηγού αυτοκινήτου (π.χ. περιοδεύων πωλητής, λογιστής, κλητήρας, τεχνίτης κ.λ.π.)
γ) για γεωργικά μηχανήματα πάσης φύσεως και αγροτικά αυτοκίνητα.
Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι υποχρέωση τήρησης αυτού του βιβλίου (μετά τον Ν.3144/2003) υπάρχει μόνο όταν ο οδηγός του οχήματος έχει την ειδικότητα του οδηγού και οι οποίος – έτσι και αλλιώς – πρέπει να έχει και επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης.
Στο βιβλίο δρομολογίων πρέπει να κάθε σελίδα να είναι και μια ημέρα οδήγησης. Ο αριθμός των σελίδων πρέπει να επαρκεί για απασχόληση τουλάχιστον 3 μηνών. Υπόχρεος για τον εφοδιασμό του οχήματος με αυτό το βιβλίο είναι ο εργοδότης ενώ υπόχρεος για την συμπλήρωση του είναι ο εργαζόμενος- οδηγός.
Με την ολοκλήρωση της ημέρας κόβεται η σελίδα από τον οδηγό και παραδίδεται στον εργοδότη αφού έχουν προηγουμένως υπογράψει και οι δύο. Το στέλεχος (μπλοκάκι) παραμένει πάντα στο όχημα, ώστε όταν ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα της Επιθεώρησης Εργασίας ή από τα Αστυνομικά Όργανα να μπορεί να δοθεί.
Μόλις τελειώσει το μπλοκάκι δίδεται στον εργοδότη και αυτός εφοδιάζει το όχημα με καινούργιο, θεωρημένο από την Επιθεώρηση Εργασίας.
Τα μπλοκ αυτά πρέπει να διαφυλάττονται για δύο χρόνια.
Τα στοιχεία που υποχρεωτικά πρέπει να αναγράφονται εντός του βιβλίου αυτού είναι τα κάτωθι:
Α) Επικεφαλίδα: «Ημερήσιο Βιβλίο Δρομολογίων»
Β) Αριθμός κυκλοφορίας οχήματος και στοιχεία ιδιοκτήτη.
Γ) Ονοματεπώνυμο οδηγού και αριθμός διπλώματος.
Δ) Η ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας, η αφετηρία ή ο σταθμός διανυκτέρευσης, το είδος φορτίου, η ώρα εκκίνησης, ο τόπος προορισμού, ή ώρα άφιξης, η χρονική διάρκεια τυχόν βλάβης του οχήματος, ο χρόνος αναμονής στον σταθμό ή την «πιάτσα», η συνολική ημερήσια απασχόληση του προσωπικού καθώς και οι διάφορες παρατηρήσεις. (Αυτά τα στοιχεία θα εμφανίζονται σε ξεχωριστές στήλες του βιβλίου)
Ας μην ξεχνάμε ότι εκτός του βιβλίου υπάρχει και η υποχρέωση τήρησης «ταχογράφου» για τα φορτηγά οχήματα άνω των 3,5 τόνων.

Η μη τήρηση των ανωτέρω βιβλίων επισύρει διοικητικές κυρώσεις, βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν 2639/1998:

«Στον εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη του αρμόδιου Επιθεωρητή Εργασίας και ύστερα από πρόσκλησή του για παροχή εξηγήσεων:

α) Πρόστιμο για καθεμία παράβαση, από χίλια (1.000) ευρώ μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.

[Όπως η περ. α, αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 5 άρθρ. 11 Ν 3144/2003, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 Ν 3227/2005, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 Ν 3385/2005 (ΦΕΚ Α΄ 210/19.8.2005).

β) Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης για χρονικό διάστημα μέχρι τριών (3) ημερών. Επίσης με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου Επιθεωρητή Εργασίας, να επιβληθεί στον εργοδότη προσωρινή διακοπή της λειτουργίας για διάστημα μεγαλύτερο από τρεις (3) ημέρες ή και οριστική διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης.

Ποιες είναι οι επίσημες αργίες;

ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ ΕΞΑΙΡΕΤΕΕΣ ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

Με το Ν.Δ. 3755/57 & το Ν.Δ. 147/73 ορίζεται ότι μισθωτοί απασχολούμενοι κατά τις Κυριακές και τις αναφερόμενες κατωτέρω αργίες – εορτές δικαιούνται με τις αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών & Εργασίας (8900/46, 2585/51), προσαύξηση 75% όπως, αυτές ισχύουν σήμερα. Η δε απασχόληση των μισθωτών απόκειται αποκλειστικώς εις την διακριτική εξουσία του εργοδότου :

α) Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ

β) Την Δευτέρα του ΠΑΣΧΑ

γ) Την 1η ΜΑΪΟΥ

δ) ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΤΟΚΟΥ, 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ε) 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ζ) ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 25η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ)

Σημείωση: Ειδικώς για την 1η Μαϊου χορηγήθηκε με τον Α.Ν. 380/68 στον Υπουργό Εργασίας το δικαίωμα να καθορίζει εκάστοτε δι’ αποφάσεών του την 1ην Μαϊου ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας, πράγμα που κατά κανόνα συμβαίνει.

α) Οι μισθωτοί που αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν θα απασχοληθούν κατά τις ημέρες αυτές, για λόγους που δεν οφείλονται στους ίδιους, θα λάβουν το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους, χωρίς καμία προσαύξηση.

β) Οι μισθωτοί που θα απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή, δικαιούνται να λάβουν,

 1. Αν μεν αμείβονται με ημερομίσθιο, το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους προσαυξημένο κατά 75%, που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ημερομίσθιό τους,
 2. Όταν αμείβονται με μηνιαίο μισθό, και πρόκειται για μισθωτούς επιχειρήσεων που λειτουργούν νομίμως κατά τις Κυριακές, παίρνουν προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο 1/25 του νομίμου μισθού τους, και όχι άλλη αμοιβή, διότι η αμοιβή τους για την απασχόληση κατά την αργία θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στον μηνιαίο μισθό τους
 3. και αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας, οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό θα λάβουν εκτός από την προσαύξηση 75% επί του νομίμου μισθού τους και το 1/25 του συνήθως καταβαλλόμενου μισθού τους.ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΓΙΑ
  Οι εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας είναι 6 σύμφωνα με το νόμο, όπου δεν έχει εφαρμοσθεί ήδη το πενθήμερο. Η 7η ημέρα, κατά κανόνα η Κυριακή, είναι υποχρεωτική ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης. Η εβδομαδιαία ανάπαυση αποτελεί δικαίωμα του μισθωτού και υποχρέωση του εργοδότη.

  ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ
  Σε ορισμένες επιχειρήσεις, που ορίζονται από το νόμο, επιτρέπεται η εργασία κατά την Κυριακή. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να δοθεί αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης στον εργαζόμενο μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Προϋπόθεση για να χορηγηθεί ολόκληρη ημέρα αναπληρωματικής αργίας είναι να εργασθεί κατά την Κυριακή άνω των 5 ωρών. Σε περίπτωση που απασχοληθεί λιγότερο από 5 ώρες χορηγούνται αντίστοιχες ώρες ανάπαυσης.

  ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΜΟΙΒΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ / ΑΡΓΙΑΣ;
  Το προσωπικό που θα απασχοληθεί νόμιμα κατά την Κυριακή, αμείβεται με το νόμιμο ημερομίσθιο ή το 1/25 του μισθού προσαυξημένο με 75%. Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις υπερισχύουν.

  ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ ΚΑΤ’ ΕΘΙΜΟΝ
  Τα δημόσια καταστήματα, οι Τράπεζες και αρκετές επιχειρήσεις έχουν και τις εξής ημέρες αργίας, οι οποίες έχουν καθιερωθεί κατ’ έθιμον:

  Πρωτοχρονιά
  Θεοφάνια (6 Ιανουαρίου)
  Καθαρή Δευτέρα
  Μεγάλη Παρασκευή
  Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων
  Πεντηκοστή
  Τοπικές εορτές
  Οι Τράπεζες και οι ΔΕΚΟ έχουν αυτές τις αργίες υποχρεωτικές, βάσει του κανονισμού τους.

  ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤ’ ΕΘΙΜΟΝ ΑΡΓΙΕΣ

  Σε περίπτωση που δεν θα λειτουργήσει η επιχείρηση, δεν οφείλει τίποτε στο προσωπικό που δεν εργάζεται, ανεξάρτητα αν αμείβεται με μισθό ή ημερομίσθιο εκτός αν υπάρχει αντίθετη συμφωνία.
  Σε περίπτωση λειτουργίας, για τις περισσότερες από αυτές τις ημέρες, αυτοί που εργάζονται, συνηθίζεται να αμείβονται με τον ίδιο τρόπο των υπολοίπων αργιών (προσαύξηση 75%). Η καταστρατήγηση αυτής της εθιμικής-επιχειρησιακής συνήθειας δεν επιτρέπεται.

ΕΥΝΟΪΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Για τα ζητήματα που αφορούν τα ωράρια, την αμοιβή υπερεργασίας-υπερωρίας, Κυριακής και αργιών, έχουν θεσπιστεί σε ευρεία κλίμακα (ΔΕΚΟ, Τράπεζες, διάφορες επιχειρήσεις) ευνοϊκότερες ρυθμίσεις, οι οποίες υπερισχύουν από τις παραπάνω διατάξεις.

Phone: 2610 274047
Αράτου 21, Πάτρα